TH EN
A A A

อินโดนีเซียต้านการนำเข้าเนื้อนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย หวั่นไม่มีฮาลาล

9 มิถุนายน 2552   

               
สถาบันศาสนาอินโดนีเซียระงับการนำเข้าเนื้อวัวจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย เพราะเนื้อดังกล่าวอาจจะไม่มีฮาลาล เนื่องด้วยโรงชำแหละของนิวซีแลนด์ไม่มีการรับรองจากฮาลาล ดังนั้นสถาบันจึงต้องการให้นิวซีแลนด์จัดการให้มีการรับรองจากฮาลาลภายใน 1 ตุลาคมนี้

               
เมื่อกรกฎาคมปีที่แล้ว อินโดนีเซียได้ระงับการนำเข้าเนื้อวัวนิวซีแลนด์ เนื่องจากฉลากที่ไม่สมบูรณ์ แต่หลังจากนั้นเพียงหนึ่งสัปดาห์ นิวซีแลนด์ก็สามารถแก้ปัญหาฉลากให้ถูกต้องได้
แม้ว่าออสเตรเลียกล่าวว่า เนื้อวัวของออสเตรเลียได้ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องต่อการบริโภคของชาวมุสลิม แต่การนำเข้าเนื้อวัวสู่อินโดนีเซียจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถาบันศาสนาอินโดนีเซียเป็นหลัก

                 ทั้งนี้ อินโดนีเซียนำเข้าเนื้อวัวจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลียถึง 70,000 ตันต่อปี

 

ที่มา : Meat Poultry, The Meat Site และ Halal Focus

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?