TH EN
A A A

เซียร์ราลีโอนหวังส่งออกสินค้าประมงสู่ยุโรป หลังถูกยกเลิกถึง 9 ปี

9 มิถุนายน 2552   
              
ประเทศเซียร์ราลีโอนกำลังหารือเรื่องการนำเข้าสินค้าประมงสู่สหภาพยุโรป หลังจากถูกห้ามนำเข้าสินค้าถึง 9 ปี ซึ่งจะหมดกำหนดห้ามนำเข้าในเดือนธันวาคมนี้ โดยเซียร์ราลีโอนเคยส่งออกสินค้าประมงสู่สหภาพยุโรปมูลค่า 35 ล้านยูโรต่อปี
 
                สาเหตุการห้ามนำเข้าดังกล่าวนั้น คือ เซียร์ราลีโอนไม่มีห้องทดลองที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าประมงก่อนการส่งออก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีห้องทดลองที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบคุณภาพของสินค้าดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา3 ปี สหภาพยุโรปจะตรวจคุณภาพน้ำของเซียร์ราลีโอนอย่างสม่ำเสมอ
 
 
 
 
ที่มา : FIS


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?