TH EN
A A A

ราคาอาหารสัตว์พุ่ง กระทบธุรกิจไก่อินเดีย

5 มิถุนายน 2552   

             

ราคาอาหารสัตว์ปีกในอินเดียเพิ่มขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ทำให้ราคาไข่ไก่และเนื้อไก่เพิ่มขึ้น 33% ทั้งๆที่ความต้องการผู้บริโภคต่ำ

              ปัจจุบันราคาไข่ไก่อินเดียเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ราคาขายส่งอยู่ที่ 237-240 รูปี ต่อ 100 ฟอง (จากเดิม 180 รูปี ต่อ 100 ฟอง) และราคาขายปลีกอยู่ที่ 32 รูปี ต่อ 1 โหล (จากเดิม 24 รูปี ต่อ 1 โหล) ซึ่งเป็นผลมาจากราคาข้าวโพดและถั่วเหลืองที่ใช้เป็นส่วนประกอบหลักของอาหารสัตว์นั้นมีราคาเพิ่มขึ้นสูง

             
G.S. Bedi ประธานสมาคมอุตสาหกรรมสัตว์ปีกเมือง Amritsar กล่าวว่า เมื่อปีที่แล้วราคาข้าวโพดนั้นลดลงเป็นเวลา 2-3 เดือน เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการห้ามส่งออกข้าวโพด แต่หลังจากการอนุญาตให้ส่งออกอีกครั้ง ราคาข้าวโพดนั้นก็เริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์กลับเป็นผู้ประกอบการและบริษัทส่งออกระหว่างประเทศรายใหญ่  แต่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ปีกรายเล็กนั้นต้องทนแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากไม่สามารถขึ้นราคาผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกได้ ทำให้เกษตรกรบางรายต้องยกเลิกกิจการและขายกิจการให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่

 

ที่มา : The Poultry Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?