TH EN
A A A

สเปนตรวจเข้มสินค้านำเข้าจากไทย

5 มิถุนายน 2552   
              
เนื่องจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้แจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคสเปนจะดำเนินการมาตรการเข้มงวดในการนำเข้าอาหารและสินค้าเกษตรจากไทย โดยเฉพาะผักสด ณ ด่านนำเข้าของสเปนทุกแห่ง จนกว่าไทยจะสามารถยืนยันได้ว่า มีมาตรการตรวจสอบควบคุมที่เคร่งครัด หรือมีผลตรวจวิจัยจากห้องปฏิบัติการที่น่าพอใจ หรือจนกว่าคณะกรรมาธิการยุโรปจะออกมาตรการกลางในการควบคุมเรื่องดังกล่าว
 
                  ปัญหาดังกล่าวเกิดจากประเทศผู้นำเข้าของสหภาพยุโรปตรวจพบสารเคมีตกค้างจากสารกำจัดศัตรูพืชและเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารและสินค้าเกษตรจากไทย และมีการออกประกาศแจ้งเตือนประเทศสมาชิกผ่านระบบเตือนภัยเร่งด่วนสำหรับอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ของสหภาพยุโรป (RASFF) (ซึ่งสามารถติดตามได้ที่
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/archive_en.htm
)
 
                ทั้งนี้ ทางการสเปนจะสุ่มตรวจสินค้าที่แจ้งเตือนผ่านระบบ RASFF เพื่อตรวจหาสารกำจัดศัตรูพืชและเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มสินค้าที่มีปัญหา โดยมีรายละเอียดอาหารและสินค้าเกษตรที่ตรวจพบการปนเปื้อนของเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2552 ดังนี้
เอกสารแนบเพิ่มเติม
 
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?