TH EN
A A A

เกาหลีใต้ประกาศเปลี่ยนตราประทับใบรับรองพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

4 มิถุนายน 2552    4802 ครั้ง
               หน่วยกักกันพืชของเกาหลีใต้ ประกาศเปลี่ยนตราประทับของทางการ เนื่องจากเปลี่ยนชื่อกระทรวงใหม่จากเดิมกระทรวงเกษตรและป่าไม้เป็นกระทรวงอาหาร เกษตร ป่าไม้ และ ประมง โดยตราประทับใหม่นั้นเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา และจะใช้ตราเก่าควบคู่กันไปจนถึง 31 ธันวาคม 2552 เท่านั้น

 

ที่มา : WTO และ กลุ่ม SPS มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?