TH EN
A A A

มกอช. เตือนผู้ประกอบการติดฉลากให้ครบถ้วนส่งออกไปออสเตรเลีย

3 พฤษภาคม 2549   
               ด้วยปรากฎว่า ในรอบปีที่ผ่านมาจากข้อมูลที่ มกอช. ได้รับแจ้งสินค้าไทยที่ถูกปฏิเสธการนำเข้าจาก AQIS ออสเตรเลียนั้น มีจำนวนรายการสินค้าที่ถูกกักกันที่ด่านนำเข้าเนื่องจากปัญหาการติดฉลากสินค้าค่อนข้างมาก คือประมาณร้อยละ 30 ของปัญหาการกักกันสินค้าเกษตรและอาหารไทยที่ออสเตรเลีย มกอช.ได้พิจารณาดูรายละเอียดแล้วปรากฏว่าสินค้าเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นสินค้าอาหารสำเร็จรูปถูกกักกันที่ด่านออสเตรเลียเพราะฉลากไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบของออสเตรเลียทั้งๆที่สินค้ารายการนั้นไม่ได้มีปัญหาด้านคุณภาพมาตรฐานแต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา ที่มักพบบ่อยครั้ง คือการไม่ได้ระบุผู้นำเข้า ซึ่งในบางกรณีผู้นำเข้าอาจขอนำของที่ถูกกักกันออกมาแล้วติดฉลากเพิ่มเติมเพื่อให้ครบถ้วนโดยติดเป็นสติ๊กเกอร์เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของออสเตรเลียและสามารถนำของออกมาวางจำหน่ายในตลาดออสเตรเลียได้ ดังนั้น ผู้ส่งออกไทยควรให้ความสนใจในเรื่องฉลาก และติดฉลากเพิ่มเติมให้ครบถ้วนจากเมืองไทยโดยอาจติดเป็นสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมโดยไม่ทับข้อความอื่นในฉลากเดิมเพื่อให้ไม่มีปัญหาถูกกักกันที่ออสเตรเลียซึ่งถึงแม้ว่าผู้นำเข้าอาจแก้ไขปัญหาโดยติดฉลากเพิ่มเติมให้ถูกต้องได้ แต่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการถูกกักกัน ตัวอย่างการติดฉลากระบุข้อมูลผู้นำเข้า

               Imported By:

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
156-7182.jpg 2.zip 16 KB 455
SCAN2966_000 (1).pdf 94 KB 449

อัลบั้มภาพ

เอกสารดาวน์โหลด VDO

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?