TH EN
A A A

ปากีสถานเตรียมเฮ! อียูอาจยกเลิกห้ามนำเข้าสินค้าประมง

21 พฤษภาคม 2552    4810 ครั้ง

              

Ali Bhurgri รัฐมนตรีการประมงปากีสถาน กล่าวว่า เดือนกรกฎาคม 2552 นี้ สหภาพยุโรปอาจจะเปิดตลาดนำเข้าสินค้าประมงของปากีสถานอีกครั้ง หลังจากที่ถูกห้ามนำเข้า เนื่องจากปัญหาด้านสุขอนามัย 

               ภาครัฐบาลปากีสถานได้ช่วยปรับปรุงด้านความสะอาดของท่าเรือ สร้างระบบเตือนภัยทางน้ำและหอสังเกตการณ์ ทำให้ชาวประมงสามารถปรับปรุงและเพิ่มปริมาณการผลิตได้ถึง 31% นอกจากนี้ รัฐบาลปากีสถานยังมีโครงการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่กว่า 3.8 ล้านเอเคอร์ที่ปล่อยว่างเปล่า เพื่อรองรับการส่งออก

               ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมประมงถือเป็นส่วนสำคัญของปากีสถาน การส่งออกสินค้าประมงจากท่าเรือ Karachi ที่มีปลาเข้ามาประมาณ 250 ตันต่อวันไปยังประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่สหภาพยุโรปสร้างรายได้ถึง 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี 

 

 ที่มา :
FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?