TH EN
A A A

เวียดนามพัฒนาการส่งออกอาหารทะเล

18 พฤษภาคม 2552   
           กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามเตรียมสร้างเครือข่ายการส่งอาหารทะเลไปยังต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเล
 
            กลยุทธ์การส่งออกครั้งนี้คาดว่าต้องใช้เงินจำนวน 3.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯในการดำเนินงาน 19 แผนงานและโครงการที่มีเป้าหมายในการผลิตอาหารทะเลปริมาณ 6.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งจะสร้างมูลค่าการส่งออกถึง 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 
            ทั้งนี้ กระทรวงวางแผนที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการเพิ่มผลผลิตและสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าอาหารทะเล ซึ่งแผนงานนี้เป็นแผนงานระยะยาวจนถึงปี 2563
 
 
 
Thanhnien News

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?