TH EN
A A A

เกษตรกรเวียดนามเรียกร้องการชลประทาน

13 พฤษภาคม 2552   
เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปลา Catfish (ปลา Tra และ ปลา Basa) บริเวณปากแม่น้ำ Mekong ประเทศเวียดนาม ต้องการให้รัฐบาลลงทุนด้านระบบการชลประทาน เพื่อรับประกันการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลา Catfish สถาบันวิจัยแหล่งน้ำภาคใต้ของเวียดนาม ได้ขอร้องให้จังหวัดแถบปากแม่น้ำ Mekong ใส่ใจในด้านระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย โดยให้เกษตรกรใช้พื้นที่การเพาะเลี้ยงปลาแค่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดชั่วคราว เพื่อทำการบำบัดน้ำเสีย การพัฒนาระบบการชลประทานจะช่วยลดมลภาวะทางน้ำ และเพิ่มผลผลิตปลา Catfish โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1.25 ล้านตันต่อปี ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1.3-1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ The Fish Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?