TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์ขอเลื่อนวันบังคบใช้กฎ IUU

1 พฤษภาคม 2552    4831 ครั้ง

              

สมาคมผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องฟิลิปปินส์ (TCAP) ยื่นเรื่องเสนอต่อคณะกรรมาธิการยุโรปขอเลื่อนวันบังคับใช้การจัดทำระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ ที่ระบุไว้ในกฎระเบียบ IUU หรือกฎระเบียบว่าด้วยการป้องกัน ต่อต้าน และขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2553 เนื่องจากเกรงว่าผู้ประกอบการจะรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ไหว

                กฎระเบียบ IUU จะส่งผลให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนเพิ่มขึ้นประมาณ 15 % ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอยู่แล้วถึง 30% เนื่องจากต้องจัดทำเอกสารด้านการตรวจสอบย้อนกลับ

                ทั้งนี้ ตลาดสหภาพยุโรปเป็นตลาดปลาทูน่ากระป๋องที่สำคัญของฟิลิปปินส์ โดยเมื่อปีที่แล้ว ฟิลิปปินส์ส่งออกผลิตภัณฑ์ทูน่ามูลค่ากว่า 388 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯไปยังสหภาพยุโรป

 

ที่มา : World Fishing Today

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?