TH EN
A A A

ราคาส่งออกกุ้งเวียดนามพุ่งสูงขึ้น

23 เมษายน 2552    4822 ครั้ง
               
สำนักงานการค้าเวียดนามประจำเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เผยว่า ราคาขายส่งกุ้งก้ามกรามของเวียดนามในญี่ปุ่นปรับขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบกับราคาขายเมื่อสิ้นปี 2551 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 11.75 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ราคานำเข้ากุ้งจากเวียดนามเพิ่มขึ้นถึงกิโลกรัมละ 1.5-2 ดอลลาร์สหรัฐฯ
 
               การเพิ่มขึ้นของราคากุ้งนั้นเป็นผลมาจากสินค้ากุ้งในตลาดโลกมีปริมาณลดลงและความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะผู้บริโภคญี่ปุ่นที่หันมาบริโภคอาหารที่ทำเองมากขึ้นและออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลง เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ตกต่ำในปัจจุบัน กุ้งแช่แข็งจึงเป็นอาหารที่นิยมนำมาประกอบอาหาร
 
               แม้ว่าขณะนี้จะมีความต้องการกุ้งในตลาดสูง ยอดส่งออกกุ้งของเวียดนามก็ลดลง 1.7% เพราะกว่าครึ่งของเกษตรกรเลี้ยงกุ้งหยุดการเลี้ยงชั่วคราว เนื่องจากผลกระทบของการขาดทุนเมื่อปีที่แล้ว
 
ที่มา : Vietnam Net


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?