TH EN
A A A

ลู่ทางการส่งออกกุ้งไทย

23 เมษายน 2552    4824 ครั้ง

              
แม้วิกฤตเศรษฐกิจโลกจะคุกคาม แต่การส่งออกกุ้งแช่แข็งและกุ้งแปรรูปของไทยยังคงมีลู่ทาง ซึ่งอาจต้องปรับราคาและตัวสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

               ตลาดต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ยังให้ความสนใจในการนำเข้ากุ้งแช่แข็งและกุ้งแปรรูป แต่ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาบริโภคกุ้งขนาดปานกลางและขนาดเล็ก แทนกุ้งขนาดใหญ่ซึ่งมีราคาสูง

               ดังนั้นไทยจำเป็นต้องพัฒนาและวางแผนการเลี้ยงให้เหมาะกับความต้องการ ส่วนด้านราคากุ้งจะลดลงเมื่อเทียบกับในอดีต เนื่องจากการผลิตที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ไทยจำเป็นที่จะต้องลดการผลิตลง เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องราคากุ้งตกต่ำ

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?