TH EN
A A A

เตือนข้อบังคับด้านสุขภาพสัตว์น้ำฉบับใหม่ของสหราชอาณาจักร

20 เมษายน 2552    4798 ครั้ง

              

ข้อบังคับด้านสุขภาพสัตว์น้ำภายในประเทศฉบับใหม่ของสหราชอาณาจักรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมข้อบังคับด้านสุขภาพสัตว์ต่างๆให้เป็นฉบับเดียว สร้างความโปร่งใส และความแข็งแกร่งให้กับการควบคุมและป้องการระบาดของโรคสัตว์น้ำนั้นมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2552 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการเกี่ยวกับสัตว์น้ำของสหราชอาณาจักร (APBs) โดยตรง

               ข้อบังคับฉบับนี้ส่งผลถึงเกษตรกรที่เลี้ยงปลาทั่วไป  เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำที่มีเปลือก ผู้ค้าส่งสัตว์น้ำมีชีวิต ผู้แปรรูป และผู้ค้าสัตว์น้ำปลีกภายในสหราชอาณาจักร โดยกำหนดให้เก็บข้อมูลการตายของสัตว์ การขนย้ายสัตว์น้ำ การลงทะเบียนยานพาหนะ และการสร้างมาตรการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดจากการขนย้าย เช่น การพ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งก่อนบรรจุสินค้า

               นอกจากนี้ ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะต้องได้รับการตรวจสอบและการอนุญาตจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองการตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ำ (FHI) เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประมง และ เกษตร (Cefas) ในประเทศอังกฤษและเวลส์

 

ที่มา : The Fish Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?