TH EN
A A A

เดนมาร์กค้านการรวม GDA ในฉลากอาหาร

19 มีนาคม 2552   
              
กลุ่มสุขภาพและอุตสาหกรรมเดนมาร์กออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการรวมฉลาก GDA (คำแนะนำจำนวนหน่วยบริโภคต่อวัน เพื่อให้ข้อมูลปริมาณของแคลอรี ไขมัน ไขมันอิ่มตัว น้ำตาล และโซเดียมที่ได้จากอาหารหนึ่งหน่วยบริโภคและปริมาณบริโภคที่แนะนำต่อวันในแก่ผู้บริโภค และแสดงผลเป็นรูปแบบการเปรียบเทียบเป็นอัตราร้อยละ) ลงในกฎหมายการติดฉลาก (Labelling Law) และต้องการให้ปลดร่างการใช้ฉลากที่มีลักษณะเดียวกับกับฉลาก GDA เนื่องจากยังเห็นว่าข้อมูลที่ผู้บริโภคได้รับอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและอาจเพิ่มปัญหาโรคอ้วนในเด็ก
 
               นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ปริมาณหน่วยบริโภคของ GDA นั้นน้อยกว่าปริมาณที่คนส่วนใหญ่รับประทาน ทำให้ปริมาณของแคลอรี ไขมัน ไขมันอิ่มตัว น้ำตาล และโซเดียมที่ระบุอยู่ในฉลากนั้นอยู่ในปริมาณที่ต่ำ จึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นให้กับผลิตภัณฑ์
 
 
ที่มา : Food Navigator

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?