TH EN
A A A

อียูแก้ไขวิธีการสุ่มตรวจและวิธีการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์

16 มีนาคม 2552    4799 ครั้ง
              อียูได้มีประกาศกฎระเบียบว่าด้วยการกำหนดวิธีการสุ่มตรวจและวิธีการตรวจวิเคราะห์ในการตรวจสอบอาหารสัตว์ ซึ่งตีพิมพ์ใน EU Official Journal เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
 
              กฎระเบียบใหม่นี้มีการกำหนดวิธีการสุ่มตรวจและวิธีการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ไว้ในภาคผนวก
1.วิธีการสุ่มตรวจ 
2.การจัดเตรียมวิธีการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์  
3.วิธีการตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมส่วนผสมขององค์ประกอบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์อัดเม็ด  
4.วิธีการตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมระดับของสารเสริมที่อนุญาตให้ใช้ในอาหารสัตว์ 
5.วิธีการตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมสารที่ไม่พึงปรารถนาในอาหารสัตว์  
6.วิธีการตรวจวิเคราะห์เพื่อกำหนดองค์ประกอบของแหล่งที่มาของสัตว์ในการควบคุมอาหารสัตว์  
7.วิธีการคิดคำนวณค่าพลังงานของอาหารสัตว์ปีก   
8.วิธีการตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมการปนเปื้อนอย่างผิดกฎหมายของสารเสริมที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในอาหารสัตว์      
 
               ทั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในทุกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำสหภาพยุโรป  


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?