TH EN
A A A

ญี่ปุ่นตรวจเข้มกุ้งนำเข้าจากอินเดีย

30 ตุลาคม 2549    4821 ครั้ง

               สืบเนื่องจากการตรวจพบสารตกค้างยาปฏิชีวนะในกุ้งเพาะเลี้ยงนำเข้าจากอินเดีย ญี่ปุ่นจึงกำหนดมาตรการให้กุ้งนำเข้าจากอินเดียต้องมีใบรับรองยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไนโตรฟูแรนส์ และยาปฏิชีวนะต้องห้ามอื่นๆ

               มาตรการนี้เกิดหลังจากญี่ปุ่นเริ่มสุ่มตรวจกุ้งเพาะเลี้ยงนำเข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอินเดีย และอินเดียได้กำหนดกลไกการทำงานภาครัฐในการรับรองตามความต้องการของญี่ปุ่นแล้ว โดยกุ้งทุกเที่ยวสินค้าไปญี่ปุ่นจะถูกตรวจสอบยาปฏิชีวนะที่ห้องปฏิบัติการทาง EIA (หน่วยงานตรวจสอบส่งออกของประเทศ) , MPEDA และ สมาคมผู้ส่งออกอาหารทะเลของอินเดีย

INFOFISH

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?