TH EN
A A A

อินโดให้ไก่ขังกรง แก้ปัญหาไข้หวัดนก

30 ตุลาคม 2549   

               อินโดนีเซียจะเริ่มต้นการใช้มาตรการให้ไก่ในท้องที่ชนบทเลี้ยงขังกรง ซึ่งมาตรการนี้รัฐบาลถือว่าเป็นงานยากและสร้างประวัติศาสตร์ให้กับการต่อสู้กับไข้หวัดนกในอินโดนีเชีย ซึ่งขณะนี้มีคนตายเพราะไข้หวัดนกแล้ว 55 คน ซึ่งถือว่าสูงสุดในโลกหรือมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนคนตายทั้งหมดจากทุกประเทศคือ 150 คน นับตั้งแต่ปี 2546

               มาตรการดังกล่าวนี้ กระทรวงสาธารณสุข อินโดนีเชียรระบุว่าเป็นมาตรการเร่งด่วนและจะต้องทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการกำหนดกรอบระยะเวลาไว้ และแน่นอนว่าต้องเผชิญกับการต่อต้านจากเจ้าของสัตว์ปีกเลี้ยงแบบหลังบ้าน ซึ่งมีนับร้อยล้านตัว และกระทรวงเกษตรฯ ระบุว่า มาตรการนี้จะต้องทำอย่างเป็นระบบ โดยจะเริ่มในชนบทให้ขังไก่ไว้ในกรง ถ้าพบไก่เดินไปมานอกกรง เจ้าหน้าที่มีสิทธิที่จะยึดไก่

               อินโดนีเชียได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติว่าไม่ดำเนินมาตรการทำลายทิ้งสัตว์ปีกมากพอ

Worldpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?