TH EN
A A A

กลุ่มอนุรักษ์เรียกร้องปลาติดฉลากสารปรอท

18 กุมภาพันธ์ 2552   

             
   กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ Zero Mercury Working Group ได้กล่าวถึงการรับประทานปลาในปัจจุบันว่า มีความเสี่ยงจากปริมาณสารปรอท เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการปนเปื้อนสารปรอทในปลาและอาหารทะเล จึงจำเป็นต้องมีการติดฉลากระดับปริมาณของสารปรอทด้วย
 
               ขณะนี้มีการเสนอกฎระเบียบของฉลากอาหารในสหภาพยุโรป กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติจึงจัดทำรายงานเพื่อเรียกร้องการตอบรับจากรัฐบาลและองค์การสหประชาชาติ (UN) เรื่องฉลากของกลุ่มอาหารที่มีความเสี่ยง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปริมาณสารปรอทปนเปื้อนในปลาและอาหารทะเล หลังพบว่าการบริโภคปลาเป็นสาเหตุสำคัญของการพบระดับของสาร Methylmercury ในมนุษย์
 
               Elena Lymberidi-Settimo จากองค์กร European Environmental Bureau (EEB) ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน Zero Mercury เรียกร้องว่าการติดฉลากสำหรับปลาบางชนิดจะต้องเริ่มทันที รัฐบาลจึงต้องพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและลงมติเห็นชอบ จัดตั้งคณะกรรมการเจรจาระหว่างประเทศ (INC) และเริ่มเจรจาเรื่องข้อตกลงของสารปรอททั่วโลกอย่างเร่งด่วน ในการประชุม UN ณ เมือง Nairobi ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านี้ 
 
               เพื่อป้องกันผู้บริโภคต่อความเสี่ยงในการได้รับสารปรอทจากการบริโภคอาหาร คณะกรรมาธิการยุโรปได้กล่าวในเดือนเมษายนปีที่แล้วว่าประเทศสมาชิกจะต้องจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้บริโภค
 
               ทั้งนี้ผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหารทั่วโลก ได้กล่าวเตือนอีกว่า หญิงมีครรภ์และหญิงที่ให้น้ำนมบุตรควรหลีกเลี่ยงการบริโภคปลาบางชนิดที่คาดว่ามีปริมาณสารปรอทสูง เช่น ปลา Swordfish ปลาฉลาม ปลา Marlin และ ปลา Pike
 

ที่มา : Food Production Daily


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?