TH EN
A A A

เสียงเรียกร้องให้ฟิลิปปินส์ยกเลิกการห้ามเลี้ยงกุ้งขาว

26 ตุลาคม 2549   

               กลุ่มอุตสาหกรรมกุ้งฟิลิปปินส์เรียกร้องให้กระทรวงเกษตรยกเลิกการห้ามเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงกุ้งขาวไวนามีในประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากเชื่อว่าจะทำให้ฟิลิปปินส์สามารถขยายการผลิตกุ้งได้เร็ว

               ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมกุ้งฟิลิปปินส์ Roberto Gratuslao กล่าวว่า ผู้แทนจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมกุ้ง ทั้งโรงเพาะฟัก โรงอาหารกุ้ง เกษตรกร ผู้ประกอบการอื่นๆ ต่างสนับสนุนข้อเรียกร้อง โดยระบุว่า การห้ามเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงกุ้งขาวไวนามีในฟิลิปปินส์หลายปีที่ผ่านมาแต่กระทรวงเกษตรได้ให้นักวิชาการทำการวิจัยเกี่ยวกับกุ้งขาวกันมาก ทั้งเรื่องการควบคุมโรคเช่น white spot sysdrome virus การกำหนดมาตรฐานแบคทีเรีย การประเมินคุณภาพลูกกุ้ง คุณภาพน้ำ เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการเพิ่มผลผลิต และขณะเดียวกันเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

INFOFISH

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?