TH EN
A A A

เกาหลีใต้ต่อต้านการฆ่าวัวล้ม

17 กุมภาพันธ์ 2552   
เกาหลีใต้เตรียมปรับกฎการฆ่าสัตว์ให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเนื้อวัวป่วยสู่ผู้บริโภคและจะบังคับใช้ภายในครึ่งปีแรกของปีนี้ จากรายงานพบว่าวัว 700,000 ตัวถูกฆ่าทุกปีในเกาหลีใต้ และ 3,000 ถึง 4,000 ตัวนั้นเป็นวัวล้มแล้วลุกยาก (Downer cows) ซึ่งหมายถึงวัวที่แสดงอาการลุกยากหรือไม่สามารถเดินได้อย่างปกติ เนื่องมาจากการได้รับบาดเจ็บ การป่วย การขาดแคลเซียม และปัญหาที่เกิดจากการให้กำเนิด ทั้งนี้วัวที่เป็นโรควัวบ้าในระยะสุดท้ายก็ไม่สามารถเดินได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น กระทรวงอาหาร เกษตร ป่าไม้และประมงของเกาหลีใต้ จึงเตรียมใช้นโยบายใหม่เพื่อห้ามฆ่าวัวล้มแล้วลุกยากนอกโรงฆ่าสัตว์ที่รัฐบาลควบคุม เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มา : Yonhap News

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?