TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรร่างกฎระเบียบคุ้มครองการฆ่าสัตว์ปีก

10 กุมภาพันธ์ 2552   
               
สหราชอาณาจักรเริ่มดำเนินการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการร่างข้อกำหนดเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ปีกและสัตว์อื่นๆในโรงฆ่าสัตว์

               กฎระเบียบใหม่นี้อ้างอิงมาจากการร่างข้อเสนอของ EU ที่ยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพระดับสูงของสัตว์ที่ถูกฆ่าในโรงฆ่าสัตว์หรือในฟาร์มโดยใช้วิธีที่หลีกเลี่ยงการทรมาน ด้วยวิธีการฆ่าที่ทำให้สัตว์และสัตว์ปีกเสียชีวิตทันทีหรือฆ่าหลังจากที่ถูกทำให้หมดความรู้สึก

               ทั้งนี้การร่างกฎระเบียบไม่เพียงแต่มุ่งเน้นที่การฆ่าสัตว์เพื่อการบริโภค แต่รวมถึงการฆ่าสัตว์เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคต่างๆ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.defra.gov.uk/corporate/consult/slaughter
 

 

ที่มา :  World Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?