TH EN
A A A

ความคืบหน้าการพิจารณาข้อบังคับอียูเรื่องสารทำลายชั้นโอโซน

2 กุมภาพันธ์ 2552   
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 คณะกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม สภาพยุโรปได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรปและมีความเห็นดังนี้ • เห็นควรห้ามใช้ HCFCs ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ซึ่งเร็วกว่าข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรป 5 ปี • ควรยกเลิกการใช้ Methyl Bromide เพื่อป้องกันโรคพืชในช่วงกักกัน และ ก่อนส่งออกตั้งแต่มีนาคม 2552 เป็นต้นไป เร็วกว่าข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งเสนอให้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 • ควรจำกัดการใช้งานสารประเภท n-propyl bromide จากเดิมข้อเสนอให้ผู้ผลิตแจ้งปริมาณการผลิตต่อหน่วยงานรับผิดชอบของแต่ละประเทศภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี • ข้อยกเว้นสำหรับการห้ามส่งออก ODS ควรมีจำกัดและการอนุญาตให้ใช้ก๊าซ halons ควรมีการทบทวนทุกปี • เฉพาะบริษัทที่ขึ้นทะเบียนต่อหน่วยงานรัฐเท่านั้นที่สามารถวางจำหน่าย HCFCs ในสหภาพยุโรป และ ODS ที่เป็นตัวช่วยแปรรูปจะต้องได้รับการติดฉลากอย่างชัดเจน และจำกัดปริมาณการใช้งานต่อปี • เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการรั่วไหล ODS จากคอนเทนเนอร์ ร่างนี้ยังต้องผ่านการพิจารณาของที่ประชุมสมาชิกสหภาพยุโรป แต่มีแนวโน้มว่าที่ประชุมจะเข้มงวดต่อสาร HCFCs น้อยกว่าสภาพยุโรป และไม่เห็นด้วยกับการจำกัดการใช้สาร Methyl Bromide เพื่อป้องกันโรคพืชในช่วงการกักกันและก่อนส่งออก ขณะเดียวกันต้องการเพิ่มความเข้มงวดการติดฉลากคอนเทนเนอร์ที่บรรจุสาร ODS ที่มา : คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?