TH EN
A A A

ระเบียบใหม่อียูเรื่องสวัสดิภาพสัตว์

30 มกราคม 2552   
แผนปฏิบัติการบูรณาการของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับสวัสดิภาพไก่ที่เลี้ยงเพื่อการบริโภคของมนุษย์ได้ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อม ระเบียบใหม่เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 20 เมษายน และจะนำไปปฏิบัติในเดือนมิถุนายน 2553 โดยจะครอบคลุมการผลิตที่มีสัตว์ปีกมากกว่า 500 ตัว ระเบียบใหม่จะไม่บังคับใช้กับการผลิตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเพาะพันธุ์ การฟัก การเลี้ยงปล่อย และการเลี้ยงไก่อินทรีย์ ระเบียบสหภาพยุโรปใหม่นี้จะกำหนดเส้นแบ่งฐาน (base line) ทางกฎหมายในการพิจารณาว่าโรงชำแหละใดที่ได้หรือไม่ได้มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ และจะติดตามโรงชำแหละที่สวัสดิภาพสัตว์ต่ำตามที่ได้รับการระบุจากผู้ผลิตและจากหน่วยงานรับผิดชอบ มาตรการในระเบียบใหม่นี้รวมถึง การกำหนดค่าใหม่ของแอมโมเนีย คาร์บอนไดออกไซด์ มาตรฐานของอุณหภูมิ ความชื้น และความหนาแน่นสูงสุด (maximum stocking density) รวมทั้งข้อกำหนดด้านการฝึกอบรม ที่มา : Meatpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?