TH EN
A A A

มาเลเซียเริ่มลดส่งออกยาง

26 มกราคม 2552   
มาเลเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตยางพาราอันดับที่ 3 ของโลกเริ่มต้นแผนปฏิบัติการลดการส่งออกยางพาราของตนเองลง 5% แล้ว รัฐมนตรีของมาเลเซียยืนยันมาตรการนี้ท่ามกลางข้อสงสัยของหลายฝ่ายว่าจะช่วยกระตุ้นราคาได้จริงหรือไม่ การลดปริมาณการส่งออกนี้เป็นพันธกรณีของมาเลเซียซึ่งสอดคล้องกับของไทย และอินโดนีเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตหลักซึ่งจะเอายางพารา 915,000 ตันออกจากตลาด ทั้ง 3 ประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิต 70% ของผลผลิตโลกได้ร่วมกันจัดตั้ง International Rubber Consortium (IRCos) ระบุว่าสัปดาห์นี้จะมีการลดการส่งออกอีกจนถึง 1.345 ล้านตันหากราคายังอ่อนตัวเนื่องจากความต้องการยางพาราลดต่ำลงเนื่องจากความต้องการยางธรรมชาติในการทำยางรถยนต์ซึ่งคิดเป็น 70% ของความต้องการ ราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้ยางสังเคราะห์ถูกลง ทั้งปี 2552 มาเลเซียจะลดส่งออกยางพาราลง 57,050 ตัน มาเลเซียเสนอให้มีการประชุมร่วมกันในระดับรัฐมนตรีทั้ง 3 ประเทศระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์นี้ที่มาเลเซีย ประเด็นหนึ่งที่จะหารือคือเพื่อทบทวนราคา floor price ที่มา : Reuter Home ข่าวก่อนหน้า ข่าวถัดไป

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?