TH EN
A A A

รัสเซียเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านสุขอนามัยข้าว

22 มกราคม 2552   
สำนักงานเฝ้าระวังสุขภาพพืชและสัตว์ของรัสเซีย (Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance – FSVPS) ได้แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 รัสเซียได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านสุขอนามัย โดยการส่งออกข้าวไปรัสเซียจะต้องแนบผลการตรวจสอบปริมาณ Ochratoxin A ซึ่งกำหนดให้ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทั้งนี้ รัสเซียได้ขอความร่วมมือจากบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวให้พิจารณาปรับรูปแบบของใบรับรองคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นด้วย ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?