TH EN
A A A

อียูปรับระเบียบบริหารโควต้าไก่หมักเกลือของบราซิล

22 ธันวาคม 2551   
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 สหภาพยุโรปได้ออกระเบียบคณะกรรมาธิการยุโรปที่ 1181/2008 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 แก้ไขระเบียบที่ 616/2007 ดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1. ให้เพิ่มปริมาณสูงสุดในการยื่นขอ import license สินค้าไก่หมักเกลือของบราซิลจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 10 ของปริมาณโควต้าที่เปิดต่อผู้นำเข้า 1 ราย 2. ลดปริมาณต่ำสุดในการยื่นขอ import license สินค้าสัตว์ปีกทั้ง 3 รายการที่เปิดให้ประเทศอื่นๆ นอกจากไทยและบราซิล (กลุ่มที่ 3 6 และ 8) จาก 100 ตัน เหลือเพียง 10 ตัน ต่อ 1 คำขอ 3. ลดจำนวนเงินค้ำประกันในการยื่นขอ import license สำหรับสินค้าสัตว์ปีกจากบราซิลทั้ง 3 รายการ (กลุ่มที่ 1 4 และ 7) จากตันละ 500 ยูโรเหลือเพียงตันละ 100 ยูโร 4. ให้ระเบียบนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 การแก้ไขระเบียบดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการที่บราซิลเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าสำหรับสินค้าสัตว์ปีกภายใต้โควต้าภาษีของสหภาพยุโรป โดยเดิมกำหนดที่จะออกหนังสือรับรองฯ สูงถึงร้อยละ 90 ของปริมาณโควต้าที่เปิดให้กับผู้ส่งออกที่มีประวัติ ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองฯดังกล่าว เป็นการเพิ่มความแน่นอนและอำนาจต่อรองในการได้รับประโยชน์จากโควต้าภาษีให้กับผู้ส่งออกมากขึ้น จากเดิมที่อำนาจต่อรองจะอยู่ที่ผู้นำเข้าที่มี Import License ในมือเพียงฝ่ายเดียว ที่มา : สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?