TH EN
A A A

อียูปรับเงื่อนไขวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้

12 ธันวาคม 2551    4827 ครั้ง

          สหภาพยุโรปเสนอร่างแก้ไขภาคผนวก 4 ของ directive 2000/29/EC ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อป้องกันการเข้ามาของสิ่งมีชีวิตที่ทำความเสียหายต่อพืชและผลิตภัณฑ์พืชและป้องกันการแพร่ระบาดในสหภาพยุโรป
          ข้อกำหนดใหม่นี้ใช้สำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้และไม้ที่ใช้เป็นลิ่มไม้ (wedge) และวัสดุกันกระแทก (dunnage) นำเข้าซึ่งนอกจากจะต้องปฏิบัติตามวิธีกำจัดศัตรูพืชและตีตราเครื่องหมายตามที่ระบุไว้ใน ISPM 15 ขององค์การอารักขาพืชระหว่างประเทศแล้ว ได้กำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมให้วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ต้องไม่มีเปลือกไม้ใดๆติดอยู่ และควรมีความกว้างน้อยกว่า 3 ซม. ไม่คำนึงถึงความยาว หรือ ถ้ากว้างเกิน 3 ซม. ต้องมีพื้นที่ไม่มากกว่า 50 ตารางซม.
          ทั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป

มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?