TH EN
A A A

อียูแจ้งถอนเตือนภัยครีมเทียมจากไทยมีเมลามีน

14 พฤศจิกายน 2551    4837 ครั้ง

           ตามที่มีข้อมูลในระบบเตือนภัยเร่งด่วนสินค้าอาหารและอาหารสัตว์ของสหภาพยุโรปว่าตรวจพบสารเมลามีนในผลิตภัณฑ์ครีมเทียม (coffee creamer powder) จากไทย  เนื่องจากผลวิเคราะห์จากบริษัทผู้ส่งออกพบเมลามีน 2.7 มิลลิแกรมต่อกิโลกรัม ในขณะที่ระเบียบของสหภาพยุโรปกำหนดไว้ว่าจะมีสารเมลามีนปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์นมได้ไม่เกิน 2.5 มิลิแกรมต่อกิโลกรัม  ฮังการีจึงกักกันผลิตภัณฑ์ครีมเทียมจากไทย  

               ต่อมา ฮังการีได้ขอให้สหภาพยุโรปประกาศถอน notification ดังกล่าวแล้ว เนื่องจากผลการตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นทางการจากตัวอย่างสินค้าที่เก็บไปตรวจวิเคราะห์พบว่าไม่ได้มีการปนเปื้อนของสารเมลามีนเกินค่าที่สหภาพยุโรปกำหนด

ที่มา : มกอช.บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?