TH EN
A A A

ออสซี่อนุญาตนำเข้าเนื้อส้มโอบรรจุแพ็คจากบริษัทในไทยเพิ่มเติม

9 ตุลาคม 2551   

             ตามที่ออสเตรเลียอนุญาตให้นำเข้าเนื้อส้มโอสดบรรจุแพ็คจากไทยตั้งแต่วันที่  20 กันยายน 2551 จากบริษัทที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานความปลอดภัยทางชีวภาพมีเพียงบริษัทเดียว คือ  บริษัท Swift Co.Ltd. 

               บัดนี้ออสเตรเลียได้ประกาศอนุญาตให้นำเข้าเนื้อส้มโอสดบรรจุแพ็คจากไทยเพิ่มเติมอีก 1 บริษัท คือ  KC Fresh

ที่มา  :  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงแคนเบอร่า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?