TH EN
A A A

เกาหลีใต้ยังเน้นเรื่องมาลาไค้ทกรีนในสินค้าประมง

28 กันยายน 2549   

               เกาหลีใต้ยังคงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบสารมาลาไค้ทกรีนซึ่งถือเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งในสินค้าประมงนำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงประมงพาณิชย์นาวี เกาหลีใต้ได้ส่งคืนหรือทำลายสินค้าประมงจากจีนประมาณ 40 ตันแล้วเนื่องจากตรวจสอบพบสารดังกล่าว มาลาไค้ทกรีนเป็นสารที่ใช้ในการควบคุมการติดเชื้อราและแบคทีเรียในสินค้าประมงและมีการห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค และถึงแม้ว่า เกาหลีใต้และจีนจะมีความตกลงที่ได้จัดระบบการจดทะเบียนสัตว์น้ำตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งรวมถึงการติดตามในระดับฟาร์มด้วย แต่ปัญหาก็ยังปรากฎอยู่

INFOFISH

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?