TH EN
A A A

ผลไม้เวียดนามสำหรับตลาดสหรัฐ

11 กันยายน 2551   
ผลไม้ส่งออกจากเวียดนามไปสหรัฐฯ จะมีทั้งแก้วมังกร ลองกอง และเงาะ โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯได้ไปเยือนเวียดนามและกล่าวว่ามีผลไม้ที่น่าจะส่งออกนับ 10 ชนิดโดย 3 ชนิดแรกคือ แก้วมังกร ลองกอง และเงาะ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯระบุว่าให้สำนักงานทางใต้ช่วยเหลือเกษตรกรผลไม้ในแม่โขงเดลตาให้ใช้ GAP ในกระบวนการผลิต โดยสำนักงานนี้วางแผนที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้แก่เกษตรกรเพื่อจะได้ปฏิบัติตาม GAP ซึ่งควรใช้ระยะเวลาในการปรับตัว 1 ปี เวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกลองกองและเงาะอย่างละ 60,000 เฮคแตร์ ทั้ง 2 ชนิดนี้มีผลผลิตสูงกว่าแก้วมังกรและทำกำไรสูงกว่า มีพื้นที่ในแม่โขงเดลตาที่ส่งออกเงาะไปเกาหลีใต้เร็วๆนี้ 1,000 ตัน และส่งไปสหรัฐฯเพื่อทดสอบความต้องการของตลาด ที่มา : Vietnamnet

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?