TH EN
A A A

พักใบอนุญาต 11 ผู้ค้าปุ๋ยฐานจำหน่ายขอ

10 กันยายน 2551    4816 ครั้ง

                น.ส.เมทนี สุคนธรักษ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่กรมฯได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบปุ๋ยและสารเคมีปลอม เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง พบว่า มีปุ๋ยปลอมและปุ๋ยไม่ได้มาตรฐานระบาดในหลายจังหวัดภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นปริมาณ 304 ตัน มูลค่า 6 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินคดีกับร้านค้า และผู้ประกอบการต่างๆแล้ว 88 ราย อีกทั้งพักใช้ใบอนุญาตผู้ผลิตและผู้จำหน่ายอีก 11 ราย

               น.ส.เมทนี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้กรมฯอยู่ระหว่างแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมีพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ที่ผ่านความเห็นชอบประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในปี 2551 แล้ว 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ปุ๋ย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ปรับปรุงการควบคุมปุ๋ยและบทกำหนดโทษให้เหมาะสม และแก้ไขเพิ่มเติมให้มีการควบคุมปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพอย่างชัดเจน และ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เช่น อายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียน อัตราค่าธรรมเนียม และบทลงโทษ เป็นต้น

 

ที่มา : แนวหน้า

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?