TH EN
A A A

อียูกำหนดความบริสุทธิ์เฉพาะของสารเพิ่มความหวาน

27 สิงหาคม 2551   

              เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ตีพิมพ์ประกาศแก้ไขกฎระเบียบเดิมเรื่องเงื่อนไขการใช้สารเพิ่มความหวานในอาหาร โดยแก้ไขระเบียบ 2 ฉบับคือ Directive 89/107/EEC และ Directive 95/31/EC 
              เพื่อเป็นการยกระดับการควบคุมความปลอดภัยด้านอาหาร  โดยครอบคลุมสารเพิ่มความหวาน 17 รายการดังต่อไปนี้
• Sorbitol (E 420 i)
• Sorbitol  syrup(E 420 ii)
• Mannitol (E 421)
• Acesulfame K (E 950)
• Aspartame(E 951)
•  Cyclamic Acid and its Na And Ca Salts(E 952)
• Isomalt (E 953 )
• Sacharin and  its Na,K And Ca Salts(E 954)
• Sucralose (E 955)
• Thaumatin (E 957)
• Neohesporidine Dihydrochalcone (E 959)
• Salt of Aspartame-Acesulfame (E 962)
• Maltitol (E 965 i)
• Maltitol syrup (E 965 ii)
• Lactitol (E 966)
• Xylitol (E 967)
•  Erythritol(E 968 )
รายละเอียดข้อกำหนดเฉพาะปรากฏตาม ANNEX 1 ของ Directive 2008/60/EC of 17 June 2008

              ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ใน  20 วันหลังออกประกาศ

ที่มา  :  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำสหภาพยุโรป
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?