TH EN
A A A

สหรัฐประกาศแก้ไขนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแคงเคอร์ในส้ม

3 เมษายน 2549   

               เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ผ่านมา Mr. Mike Johanns รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตร สหรัฐอเมริกา ได้ประกาศเรื่องการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่กระทรวงเกษตรเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ สำหรับนำมาใช้จ่ายเป็นค่าชดเชยให้แก่ผู้เพาะปลูกส้มในมลรัฐฟลอริดาของสหรัฐฯ สืบเนื่องจากการทำลายต้นส้มตามนโยบายการกำจัดโรคแคงเคอร์ (Citrus Canker) โดยได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ สหรัฐฯกำลังทบทวนแนวนโยบายการกำจัดโรคแคงเคอร์ส้มใหม่ โดยกำหนดให้มีการยกเลิกบทบัญญัติเรื่องการทำลายต้นส้มภายในระยะ 1,900 ฟุตจากพื้นที่ที่ติดเชื้อและการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เพาะปลูกส้มที่ได้รับผลกระทบจากข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์พายุเฮอริเคนในมลรัฐฟลอริดา เมื่อปี 2547 และ 2548 ซึ่งส่งผลให้การแร่ระบาดของโรคแคงเคอร์ขยายออกไปเป็นวงกว้างและทำให้การทำลายต้นส้มตามนโยบายเดิมไม่สามารถแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวดีพอ
               ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในมลรัฐฟลอริดาทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่างนโยบายการกำจัด โรคแคงเคอร์ขึ้นใหม่เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางแก่ผู้เพาะปลูกส้มโดยปราศจากโรคแคงเคอร์
 

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตร ประจำกรุงวอชิงตัน กระทรวงเกษตรฯ

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?