วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ปีที่ 11 เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2562