วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหาร ปีที่ 11 เดือน ก.ค. - ก.ย. 2562