วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารปีที่1 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน 2552