วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารปีที่1 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2552