วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารปีที่1 ฉบับที่ 6 เดือนกันยายน 2552