วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารปีที่1 ฉบับที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2552