วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารปีที่2 ฉบับที่ 9 เดือนธันวาคม 2552 - มกราคม 2553