วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารปีที่2 ฉบับที่ 20 เดือนธันวาคม 2553