วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารปีที่3 ฉบับที่ 27 เดือนกรกฎาคม 2554