วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารปีที่3 ฉบับที่ 28 เดือนสิงหาคม 2554