วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารปีที่3 ฉบับที่ 30 เดือนตุลาคม 2554