วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารปีที่3 ฉบับที่ 31 เดือนพฤศจิกายน 2554