วารสารเพื่อการเตือนภัยสินค้าเกษตรและอาหารปีที่3 ฉบับที่ 32 เดือนธันวาคม 2554