TH EN
A A A

การบรรยาย เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ ISO 19011 โดย คุณธนกฤต โภคากุลวัฒน์ กองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

1 กุมภาพันธ์ 2565    29 ครั้ง