TH EN
A A A

บริหารจัดการน้ำ? เเบบยืดหยุ่นดีอย่างไร

5 ตุลาคม 2564    ครั้ง

บริหารจัดการน้ำ? เเบบยืดหยุ่นดีอย่างไร

ประจำเดือนตุลาคม  2564

     1. ที่มาของปัญหา :
          - ความเสี่ยงในการขาดเเคลนน้ำเพื่อการเกษตร
          - ปัญหาในด้านการกระจายน้ำจากระบบชลประทาน
          - เกษตรกรต้องการหาเเหล่งน้ำอื่นเข้ามาช่วยเสริม
          - ขาดความรู้/เครื่องมือในการตรวจวัดน้ำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำ

     2. ข้อมูลวิจัย :
          - สร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกร
          - เสนอเเนวทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม
          - เก็บข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับเกษตรกร
          - ร่วมวิเคราะห์หาสัดส่วนการใช้น้ำ จาก 5 เเหล่งน้ำ ได้เเก่ น้ำฝน น้ำพลัง น้ำจากบ่อน้ำ น้ำเหมือง น้ำที่สูบจากเเม่น้ำปิง

     3. วัตถุประสงค์

  

► เพื่อร่วมวิเคราะห์หาสัดส่วนการใช้น้ำเเละบริหารจัดการน้ำจากเเหล่งน้ำประเภทต่างๆที่ใช้ในระบบเเปลง (on farm) กับเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา
► เพื่อเสนอเเนวทางการบริหารจัดการน้ำโดยการปรับใช้หลายเเหล่งน้ำร่วมกัน (Conjunctive use of multi-aeter resources) สำหรับพื้นที่ศึกษา

     4. ผลสำเร็จจากงานวิจัย
          - ลดความเสี่ยงการขาดน้ำใช้ในการเกษตร
          - เป็นตัวอย่างนำร่องของกระบวนการวิเคราะห์สำหรับพื้นที่เกษตรอื่นๆ
          - สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการวิเคราะห์หาหลักเกณฑ์การเก็บค่าน้ำได้ในอนาคต
          - สร้างความเข้าใจในการดูเเลระบบชลประทานให้กับเกษตรกร

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) - สวภ.

อัลบั้มภาพ