TH EN
A A A

ขั้นตอนการรับรองมาฐานเกษตรอินทรีย์

1 เมษายน 2564    ครั้ง

ขั้นตอนการรับรองมาฐานเกษตรอินทรีย์

ประจำเดือนเมษายน 2564

     การรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ เเบ่งออกเป็น 6 ขอบข่าย ดังนี้

  - เเหล่งผลิต

  - การรวบรวมผลิตผล/ผลิตภัณฑ์

  - การคัดบรรจุ

  - การจัดจำหน่ายผลิตผล/ผลิตภัณฑ์

  - การเเปรรูปผลิตภัณฑ์

  - การนำเข้าผลิตผล/ผลิตภัณฑ์

     1. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอการรับรอง

  - การรับรองเเบบเดี่ยว

     * บุคคล/นิติบุคคล

  - การรับรองเเบบกลุ่ม

     * มีสมาชิกอย่างน้อย 5 ราย

     * จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ

     * มีระบบควบคุมภายในกลุ่ม (ICS)

     2. การยื่นคำขอ

  - กองพัฒนาระบบเเละรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

     * สำนักวิจัยเเละพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1-8

     * ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเกษตรจังหวัด

     3. ระยะเวลาการขอรับรอง

  - พืชอายุสั้น

     * 65 วันทำการ

  - พืชไม้ผล พืชผสมผสาน พืชอุตสาหกรรม มะละกอ

     * มากกว่า 65 วันทำการ

     4. ช่วงเวลาปรับเปลี่ยน

  - พืชล้มลุก

     * 12 เดือน ก่อนปลูก

  - พืชยืนต้น

     * 18 เดือน ก่อนเก็บเกี่ยวผลิตผลครั้งเเรก

     5. ขั้นตอนการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

  - รายเดี่ยว

     * การเปิดประชุม (Opening meeting) ร่วมกับผู้ขอการรับรอง

     * การตรวจประเมิน

          * การสัมภาษณ์

          * การตรวจเอกสารเเละบันทึก

          * การสังเกตกิจกรรมเเละสภาพพื้นที่ผลิต

     * การบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจประเมิน

     * การประชุมปิด (Closing meeting)

         * รายงานสิ่งที่พบ

         * ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจประเมิน (ถ้ามี)

  - รายกลุ่ม

     * กลุ่มต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 5 ราย

     * ต้องมีระบบการผลิตเเละระบบควบคุมภายในกลุ่ม (Internal Control System)

     * สุ่มตรวจประเมินเเปลงตัวอย่าง

         * ตามสูตรคำนวน

         * ความเสี่ยงของกลุ่ม

         * ระบบควบคุมภายในของกลุ่ม

     * การตรวจประเมินเเปลงตัวอย่างที่สุ่มมีขั้นตอนเหมือนกับการตรวจประเมินรายเดี่ยว

     6. อายุการรับรอง

  - ใบรับรองมีอายุคราวละ 2 ปี

  - ตรวจติดตามผลการรักษาระบบการผลิตพืชที่ได้การรับรอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  - การตรวจต่ออายุการรับรองทุก 2 ปี

ที่มา : http://e-book.acfs.go.th/Book_view/240